Testbericht: Elecraft K3 vs. ICOM IC-781 vs. Kenwood TS-850