Kurzrufzeichen

Aus BCC Contest- & Technik-Lexikon